Wpisy do księgi wieczystej

Wpisy do księgi wieczystej
Marta Kulawik

Wpisy w księgi wieczystej są bardzo istotne zarówno przy kupnie, jak i sprzedaży mieszkania, domu, lokalu użytkowego. Pozwalają one na ustalenie prawnego statusu nieruchomości. Jeśli zastanawiasz się, czy mieszkanie jest zadłużone, sprawdzisz to właśnie w księdze wieczystej. Dowiedz się jakie informacje znajdziesz w kw i ile kosztują wpisy do księgi wieczystej.

Jakie informacje znajdziemy w księdze wieczystej?

Księga wieczysta to jawny dokument rejestru publicznego. Przedstawia on przejrzyście stan prawny danej nieruchomości. Ten dokument jest bardzo ważny, ponieważ przedstawia wszelkie informacje o właścicielach, ewentualnych zadłużeniach, ograniczeniach. Dokument podzielono na cztery działy. Na pierwszy z nich składają się dwie części, jedna zawiera informacje związane z położeniem, powierzchnią, metrażem, oznaczeń działek, ilości pomieszczeń. Drugi podrozdział stanowi spis spraw związanych z własnością. W tej części określono prawa właściciela. Dział drugi informuje o tym, kto jest właścicielem prawnym nieruchomości. Ten punkt zawiera dane osobowe, numer pesel i inny potrzebne dane. W trzecim dziel kw zamieszcza się informacje o ograniczeniu praw rzeczowych i rozporządzeń nieruchomością, roszczeń dotyczących danej nieruchomości. Tutaj znajdziemy wszelkie umowy: dzierżawy, sprzedaży, najmu, prawa odkupu itp. Ostatni rozdział stanowią informacje z zakresu hipoteki. Może zaistnieć sytuacja, w której dwa ostatnie działy w księdze wieczystej będą puste. Jest to sytuacja bardzo klarowna i korzystna.

Zakładanie księgi wieczystej

Nie każda nieruchomości musi posiadać księgę wieczystą. Po nabyciu lokalu, mieszkania, domu jednak w większości przypadków należy założyć. Jest to płatne. Opłata za założenie tego dokumentu to 60 złotych. Ta cena obejmuje również połączenie nieruchomości w jednym dokumencie, który jest już prowadzony; odłączenie konkretnego lokalu; ostrzeżenie o niezgodności stanu prawnego ujawnionego w omawianym dokumencie z rzeczywistym stanem prawnym. Do założenia kw upoważnieni są właściciele nieruchomości, osoby mające prawo do nieruchomości, pełnomocnik. Do wniosku o założenie kw trzeba dołączyć takie dokumenty jak:

  • akt notarialny,
  • orzeczenie sądu,
  • przydział ze spółdzielni,
  • wypis z rejestru gruntów,
  • wypis z kartoteki budynków.

Jeśli nabywamy nieruchomość równocześnie wnioskujmy o założenie kw i wówczas nie musimy składać oddzielnego wniosku. Koszt wpisania prawa własności do działu drugiego kw to jednorazowy koszt 200 złotych.

Przed zakupem mieszkania sprawdź wpisy do księgi wieczystej

Gdy chcesz zakupić nieruchomość konieczne sprawdź wpisy w księdze wieczystej. Ich weryfikacja pozwoli uniknąć Ci problemów. Dowiesz się, kto ma prawa do danej nieruchomości, czy jest ona obciążana kredytem hipotecznym. Od kilku lat kw możesz oglądać również w internecie. Aby uzyskać dostęp do księgi wieczystej musimy dostać pozwolenie na jej odpis, uzyskujemy je w sądzie rejonowym.