Zakup nieruchomości dla nieletniego dziecka

Zakup nieruchomości dla nieletniego dziecka
Marta Kulawik

Czy polskie prawo dopuszcza scenariusz, wedle którego nieruchomość zostaje zakupiona dla nieletniego dziecka? Zagadnienie to jest dość zawiłe, jednak przyjrzymy się różnym jego aspektom, by wyjaśnić wątpliwości.

Czy dziecko może być właścicielem mieszkania?

Przede wszystkim należy podkreślić, że osobą małoletnią jest ta, która nie ukończyła 18. roku życia. Nie posiada zatem pełnej zdolności do czynności prawnych. Prawnicy dopuszczają jednak podział na osoby ubezwłasnowolnione (do 13. roku życia) oraz te mające ograniczoną zdolność do czynności prawnych (małoletni w wieku 13-18 lat są częściowo ubezwłasnowolnieni). Jakie ma to znaczenie dla opisywanej sprawy? Otóż w przypadku osoby, której wiek nie przekracza 13 lat, niemożliwe jest samodzielne zakupienie mieszkania. W takiej transakcji musi uczestniczyć przedstawiciel (rodzic lub opiekun prawny). Dzieje się tak dlatego, że osoba małoletnia nie może składać oświadczenia woli. Decyzję w jej imieniu podejmuje osoba mająca stosowne umocowanie (np. odpis aktu urodzenia wskazujący rodziców osoby małoletniej).

Kupno nieruchomości a prawo

Osoba w wieku 13-18 lat może, w świetle polskiego prawa, zawierać umowy, których przedmiotem są drobne sprawy życia codziennego. Zakup nieruchomości wykracza jednak poza tę definicję. Oznacza to, że w tej sytuacji konieczne jest pośrednictwo przedstawiciela ustawowego, czyli rodzica bądź opiekuna prawnego. Transakcja ta rządzi się jednak odpowiednimi prawami wynikającymi z Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Eksperci z zakresu prawa przytaczają określone przepisy prawne pochodzące z Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego. W artykule 101§3 napisano:

Rodzice nie mogą bez zezwolenia sądu opiekuńczego dokonywać czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu ani wyrażać zgody na dokonywanie takich czynności przez dziecko.

Eksperci zaznaczają, że zakup mieszkania jest czynnością przekraczającą zakres zwykłego zarządu i wymaga zgody sądu. Należy równocześnie podkreślić, że jeśli zakup dokonywany jest przy użyciu pieniędzy rodziców – w czynności tej nie musi interweniować sąd rodzinny. Decyzja tego organu jest wymogiem koniecznym, gdy na ten cel przeznaczany jest majątek dziecka.

CZYTAJ TAKŻE – 5 NAJCZĘSTSZYCH BŁĘDÓW PRZY ZAKUPIE MIESZKANIA

Zakup mieszkania dla nieletniego dziecka i darowizna

Jak zostało wspomniane powyżej, zgoda sądu nie jest konieczna w sytuacji, gdy kupcami mieszkania są rodzice dziecka, którzy później przekazują mu nieruchomość w ramach darowizny. Odnotowania wymaga jednak fakt, że na skutek darowizny dziecko staje się właścicielem nieruchomości. Dzieje się tak po spisaniu stosownej umowy. By miała moc prawną, konieczne jest uzyskanie zgody ze strony sądu opiekuńczego. To konieczne, bo na małoletnim będzie spoczywać szereg obowiązków wynikających z posiadania mieszkania, (w tym obowiązek wnoszenia opłaty z tytułu czynszu). Doradcy podkreślają, że podejmowanie tych działań bez udziału sądu jest nierozważne. Są zdania, że wszystkie czynności wykonywane w opisywanej sprawie powinny odbywać się, dla dobra dziecka, z pośredniczeniem sądu.

Zakup nieruchomości dla nieletniego dziecka jest możliwy, jednak wymaga stosownych działań formalno-prawnych. Te są konieczne, by uniknąć ewentualnych problemów. W przypadku wątpliwości pomocą służą specjaliści z biura nieruchomości Re/Max Gold.