Jak znieść współwłasność działki, domu lub mieszkania?

Jak znieść współwłasność działki, domu lub mieszkania?
Marta Kulawik

Nieruchomość będąca własnością kilku współwłaścicieli należy w określonej części do każdego z nich. Istnieje jednak sposób na zniesienie współwłasności działki, domu lub mieszkania. Do przeprowadzenia takiego postępowania wiedzie kilka dróg. Pokrótce opiszemy wszystkie aspekty zagadnienia.

Kilka dróg do zniesienia współwłasności

Współwłasność działki, domu lub mieszkania może zostać zniesiona na dwa sposoby. Można dokonać tego na drodze postępowania sądowego (wówczas, gdy pomiędzy współwłaścicielami nie ma zgody co do zasad podziału), jak i na wniosek jednego ze współwłaścicieli, gdy zgody na to udziela pozostała część osób mających prawo do własności (wówczas konieczne jest wyłącznie sporządzenie aktu notarialnego, jednak nie jest wymagana ingerencja sądu). Kwestie związane z tym zagadnieniem opisane zostały w Kodeksie cywilnym. Informacji na ten temat należy poszukiwać w artykułach oznaczonych numerami od 195 do 221.

Zniesienie współwłasności u notariusza

Omawiany tutaj zabieg jest czynnością prawną, w której musi uczestniczyć osoba uprawniona do sporządzenia odpowiedniego dokumentu – notariusz. W spisanym przez niego akcie notarialnym powinny zostać umieszczone ustalenia, które poczynili między sobą właściciele danej nieruchomości, czyli posiadacze ułamkowego prawa do własności. Notariusz w ramach postępowania dokona stosownych zapisów w księdze wieczystej dzielonej dotąd nieruchomości. W tej sytuacji strony postępowania zawierają pomiędzy sobą umowę, w której określają zasady podziału majątku i ingerencja sądu nie jest tu konieczna.

ZOBACZ TAKŻE – PRZENIESIENIE PRAWA WŁASNOŚCI DO NIERUCHOMOŚCI

Zniesienie współwłasności w sądzie

Przeprowadzenie niezbędnych czynności z udziałem notariusza możliwe jest, gdy strony mające prawo do nieruchomości nie są ze sobą skonfliktowane. Inaczej wygląda sytuacja, kiedy nie zgadzają się one co do tego, kto i w jakim stopniu ma prawo do własności. Wówczas sprawa musi być oddana do sądu. Gdy ta instytucja rozstrzyga w sprawie, możliwe są trzy scenariusze. Po pierwsze sąd może orzec fizyczny podział nieruchomości. Po drugie ma prawo przyznać nieruchomość jednemu ze współwłaścicieli lub kilku z nich i nakazać spłatę pozostałych. W trzecim przypadku może zostać wydane orzeczenie, wedle którego konieczna będzie sprzedaż nieruchomości i podział uzyskanej kwoty między współwłaścicieli. Warto przy tym odnotować, że sąd najczęściej nakłania uczestników sporu do polubownego zakończenia sporu – jeśli do niego nie dojdzie, wówczas dokonuje podziału majątku – jeśli jest to możliwe. W tej sytuacji konieczne jest też uregulowanie płatności wobec osób, które w przeprowadzonym postępowaniu są do tego upoważnione.

Istnieją dwie drogi do zniesienia współwłasności. Ich szczegóły opisaliśmy w artykule. Wszelkie szczegóły dotyczące konkretnej nieruchomości warto jednak omówić z ekspertami. W sprawach tego wymagających fachową radą służą eksperci z biura nieruchomości Re/Max Gold.