Mieszkanie służbowe dla policjantów

Mieszkanie służbowe dla policjantów
Marta Kulawik

Czy to prawda, że mieszkanie służbowe dla policjantów przysługuje każdemu funkcjonariuszowi? Jakie są kryteria przydziału? Czy obecnie jest to powszechna praktyka czy raczej mgliste wspomnienie? Jak uzyskać przydział lub jego substytut – dodatek mieszkaniowy? Dowiedz się więcej!

Zgodnie z literą prawa

Zapis w Ustawie o Policji głosi:

„policjantowi w służbie stałej przysługuje prawo do lokalu mieszkalnego w miejscowości, w której pełni służbę, lub w miejscowości pobliskiej, z uwzględnieniem liczby członków rodziny oraz ich uprawnień wynikających z przepisów odrębnych” (art. 88 ust. 1).

To jednak tylko fragment zapisu. Szczegółowe informacje studzą nieco optymizm przyszłych policjantów, wynika z nich bowiem, że prawo do mieszkania służbowe mogą otrzymać jedynie policjanci w służbie stałej, którzy spędzili w niej co najmniej 3 lata. Oczywistą sprawą jest fakt, że funkcjonariusz policji, który chce otrzymać lokal służbowy na wynajem nie może posiadać prawa do innego lokalu mieszkalnego.

Tyle mówi teoria. Praktyka pokazuje jednak, że o przydział mieszkania służbowego jest niezwykle trudno. Znacznie częściej spotykaną sytuacją jest przyznanie funkcjonariuszowi dodatku mieszkaniowego lub dofinansowania do kupna własnego mieszkania. Nie brakuje także rozczarowanych policjantów, którym oferuje się jedynie płatne miejsce w hotelu policyjnym.

CZYTAJ TAKŻE – CO ZROBIĆ GDY NAJEMCA NIE PŁACI?

Drobnym druczkiem

Nawet jeśli funkcjonariuszowi policji uda się uzyskać prawo do wynajmu mieszkania, musi liczyć się z wieloma obostrzeniami oraz detalami znajdującymi się w zapisach. Jak brzmią najważniejsze z nich?

  • Prawo do ewentualnego wykupu mieszkania posiada tylko funkcjonariusz Policji – nie dotyczy to jego małżonka, dzieci czy pozostałych członków rodziny
  • Rodzina policjanta jest uprawniona do zamieszkiwania w lokalu tylko na podstawie tytułu prawnego posiadanego przez policjanta
  • Funkcjonariusz w służbie stałej może utracić przydzielone mieszkanie w określonych okolicznościach

ZOBACZ MIESZKANIA DO WYNAJĘCIA W KATOWICACH

Nieprzewidziane okoliczności

Mieszkanie z przydziału może zostać odebrane policjantowi, jeśli zaistnieją po temu konkretne przesłanki. Może się zdarzyć, że administracja wyda decyzję o opróżnieniu lokalu mieszkalnego – kwestię tę reguluje art. 95 ust. 2-3a ustawy o Policji.

Przepisy stanowią jasno: policjantowi nie wolno podnajmować przydzielonego mieszkania ani żadnej jego części, nie może także zaniedbać obowiązków domowych, które prowadzą do powstania szkód w mieszkaniu lub zniszczenia urządzeń wspólnych (sprzęty na klatce schodowej, elewacja budynku mieszkalnego, zsyp na odpady itp.).

Funkcjonariusz musi również uważać na terminowość płatności czynszu oraz opłat eksploatacyjnych. Jeśli będzie się ociągał przez dwa pełne okresy rozliczeniowe, może stracić prawo do wynajmu mieszkania.

Przepisy są w tym przypadku jasne, a przede wszystkim oparte na ogólnych zasadach życia społecznego – nie wymagają od funkcjonariuszy Policji niczego ponad to, czego oczekuje się od każdego obywatela.

Warto jednak pamiętać o tym, że prawo do przydzielonego mieszkania może zostać odebrane także w momencie przeniesienia funkcjonariusza do pełnienia służby w innym miejscu (pod warunkiem przydzielenia kolejnego lokalu) oraz w momencie skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne.

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat możliwości otrzymania mieszkania służbowego dla pracowników Policji? Skontaktuj się z przedstawicielem biura Re/Max Gold w Katowicach.